Ostatní

I. NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV
 
1. Všeobecné podmínky pro start družstva v turnaji
 
Družstva startují na jednu soupisku pro sezónu 2012/2013 potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF,
hráči startují na licenční průkazy ČBF.
 
Startovat mohou všichni hráči/hráčky uvedení na soupisce družstva, kteří jsou k datu soutěže
registrováni za oddíl nebo do něj mají pro sezónu 2012/2013 povoleno hostování.
 
Platnost licenčních průkazů vyznačená do 15.5. 2013 a to včetně hostujících a zahraničních
hráčů/hráček, se pro konání turnaje automaticky prodlužuje, bez nutnosti vyznačení této
skutečnosti v licenčním průkazu.
 
Při prezentaci družstev vybere pořadatel od účastníků turnaje a)cestovní pasy, případně originály
či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů/hráček, b) licence c) soupisku družstva a předloží
je k nahlédnutí delegátovi ČAMB. Kontrolu náležitostí provede delegát před prvním utkáním
družstva v turnaji. V případě zjištění startu staršího hráče/hráčky je udělena oddílu pokuta 1200,- Kč
a je okamžitě vyloučen z NF/F.
 
Povolen start nejvýše dvou zahraničních hráčů/hráče k s platnou licencí v jednom družstvu.
 
2. Počet hráčů /hráček/ družstva pro start na NF
 
Pro start na NF je počet hráčů /hráček jednoho družstva omezen na 15, počet členů
doprovodu na 3. Mimo kategorii MIX není přípustný start dívek v družstvech chlapců a opačně.
 
II. NÁMITKY, PROTESTY
 
Viz čl. 40 SŘB. Lze podat soutěžní komisi turnaje do 60 min. po skončení utkání
s vkladem 500,- Kč. Soutěžní komise rozhodne na místě.
 
III. ŘÍDÍCÍ KOMISE TURNAJE
 
Řídí turnaj v čele s delegátem ČAMB. Dalšími členy jsou hlavní rozhodčí turnaje
a zástupce pořadatele.